„Kiedy masz jakieś wątpliwości, idź do biblioteki”

                                                                                                    Joanne K. Rowling

 

                                       INNOWACJA PEDAGOGICZNA

                                                                       BIBLIOTEKA, BAWI, UCZY, INSPIRUJE

 

 REALIZOWANA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZARNEJ

Opracowała: Paulina Barnaś

OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

 1. Założenia organizacyjne:

Nazwa innowacji: „Biblioteka, Bawi, Uczy, Inspiruje”

Rodzaj innowacji: organizacyjno-metodyczna

Termin realizacji: 01.10.2019 – 25.06.2020 r.

Adresaci programu: Projekt przeznaczony jest dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej.

Projekt ,,Biblioteka, Bawi, Uczy, Inspiruje” składa się z przedsięwzięcia podzielonego na poszczególne etapy edukacyjne: dla uczniów z oddziału przedszkolnego oraz klas I - III szkoły podstawowej, klas uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej. Dzięki realizacji różnorodnych działań pokażemy, że czytanie kształtuje wewnętrzny świat dziecka, a odpowiednio dobrana literatura pomaga budować system wartości i wskazuje życiowe priorytety. Wychowanie do czytania jest pracą żmudną i wieloletnią. Powinno rozpocząć się jak najwcześniej. Jest to bardzo ważne, ponieważ wychowanie dzieci na czytelników jest dzisiaj, w dobie społeczeństwa informacyjnego, ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Nieumiejętność czy stronienie od czytania może spowodować nienadążanie za zmianami, a w konsekwencji wykluczenie informacyjne. Pamiętajmy, że nikt nie rodzi się czytelnikiem, a zamiłowanie do czytania musi być pobudzane przez inne osoby. Innowacja będzie realizowana podczas lekcji języka polskiego, zajęć artystycznych, godzin wychowawczych, lekcji bibliotecznych, a także na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej i zajęciach pozalekcyjnych. Innowacja będzie realizowana w ciągu jednego roku.

Koordynatorzy innowacji: Paulina Barnaś, Barbara Ozga, Katarzyna Zielińska

 1. Założenia programowe:

O pozytywnych skutkach czytania książek wie chyba każdy z nas. Dużo mówi się o tym, że czytanie rozwija nas pod względem intelektualnym, emocjonalnym. Badania naukowe potwierdzają, że czytanie książek rozwija wyobraźnię, bogaci język, uczy abstrakcyjnego myślenia, stymuluje rozwój, uczy wyrażać myśli i rozumieć innych. W ostatnich latach możemy zaobserwować znaczący spadek czytelnictwa. Głównym konkurentem książki dla dzieci stał się komputer, telewizja czy smartfon, dlatego założeniem naszej innowacji jest uczynienie z czytania sposobu na spędzanie wolnego czasu. Ponadto, uczniowie powinni zrozumieć, że biblioteka to miejsce, gdzie można znaleźć potrzebne informacje, ale także miło spędzić czas i zrobić coś dla innych.

 1. CELE INNOWACJI

CEL GŁÓWNY:

Główny cel projektu to zaszczepienie nawyków czytelniczych i rozwijanie zamiłowania do literatury. Jego podstawowym założeniem jest popularyzowanie czytelnictwa, zaktywizowanie do twórczego wysiłku i integrowanie społeczności szkolnej.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • kształtowanie nawyków czytelniczych;
 • wyrabianie szacunku do literatury;
 • kształtowanie umiejętności wykorzystania poznawczej i ludycznej funkcji literatury;
 • kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem;
 • wprowadzenie dzieci w świat literatury;
 • przygotowanie dzieci do późniejszego, samodzielnego wyboru książek; nauka obcowania z literaturą w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy;
 • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy literacko-teatralne, plastyczne;
 • zapoznanie dzieci z biblioteką;
 • zachęcenie nauczycieli i rodziców do głośnego i systematycznego czytania z dziećmi;
 • integrowanie grupy poprzez wspólną naukę, pracę, zabawę;
 • nabywanie umiejętności kształtowania twórczego i zaangażowanego stosunku do rzeczywistości; rozwijanie uzdolnień artystycznych uczniów;
 • rozwijanie wiary we własne możliwości;
 • stwarzanie możliwości dzielenia się swoimi umiejętnościami z innymi; rozwijanie wrażliwości na różne formy ludzkiej działalności sferze kultury obejmującej przekaz literacki, plastyczny, muzyczny;
 • propagowanie pozytywnych wzorców kulturowych i osobowych;
 • poznanie pracy bibliotekarza;
 • kształtowanie nawyku czytania i korzystania z biblioteki szkolnej oraz pozaszkolnej;
 • podejmowanie działań twórczych samodzielnie lub zespołowo.
 1. METODY I FORMY PRACY:

Wychodząc z założenia, że nie istnieje jedna metoda oddziałująca na każdego ucznia, przyjmujemy, że stosowanie wielokierunkowości w tej dziedzinie jest najlepszym sposobem na osiąganie umiejętności czytelniczych przez wszystkie dzieci na równym poziomie i w podobnym czasie, a mimo to w indywidualnym tempie. Służyć temu będą różne formy i metody pracy, z przewagą metod aktywizujących.

 1. METODY I FORMY NAUCZANIA:
 • głośne czytanie bajek, baśni, opowiadań i wierszy przez uczniów;
 • zorganizowanie galerii prac plastycznych dotyczących literatury;
 • organizowanie przedstawień i inscenizacji; prezentowanie książek w kącikach czytelniczych;
 • lekcje biblioteczne;
 • organizowanie konkursów;
 • gazetki promujące czytelnictwo; pedagogizacja rodziców na temat głośnego czytania dzieciom;
 • prowadzenie rozmów na temat czytanych tekstów literackich;
 • korzystanie z biblioteki szkolnej oraz publicznej;
 • inscenizowanie tekstów lub ich fragmentów; prezentowanie lektury w różnych formach;
 • wyrażanie przeżyć w formie plastycznej inspirowanych treścią utworów literackich.
 1. PRZEWIDYWANE EFEKTY
 • wzrost czytelnictwa;
 • uczniowie wypożyczają więcej książek, poprawa poziomu wypowiedzi ustnych i pisemnych uczniów;
 • wzrost zrozumienia tekstów i poleceń wyciszenie i poprawa koncentracji;
 • wyrażanie własnych refleksji wzrost poczucia własnej wartości;
 • poprawa wzajemnych relacji pomiędzy uczniami;
 • wzrost zaangażowania w życie społeczne, wzajemne polecanie sobie książek godnych przeczytania;
 • zainteresowanie pracą bibliotekarza;
 • potrzeba tworzenia i poznawania dzieł kultury.
 1. EWALUACJA

 Ewaluacja zostanie przeprowadzona na zakończenie innowacji pedagogicznej. Do oceny innowacji posłuży także statystyka wypożyczeń w bibliotece szkolnej, zaangażowanie uczniów w różnego typu działaniach promujących czytelnictwo. Wyniki ewaluacji zostaną przedstawione w formie sprawozdania podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej.

Innowacja pedagogiczna realizowana w roku szkolnym 2019/2020

Biblioteka - Bawi, Uczy, Inspiruje

Zadanie

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Cele

Zapoznanie uczniów i rodziców z projektem promującym czytelnictwo w szkole, informacja podczas godziny wychowawczej

Umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły.

Nauczyciel bibliotekarz

X

Zachęcenie nauczycieli i rodziców do głośnego
i systematycznego czytania z dziećmi;

 

Drugie życie książki – book crossing

W bibliotece szkolnej będzie regał na którym uczniowie/ nauczyciele będą mogli wymieniać się książkami.

Nauczyciel bibliotekarz

Cały okres realizacji innowacji

Kształtowanie nawyków czytelniczych;

Wyrabianie szacunku do literatury;

 

Zagrasz w zielone? Randka z książką, wylosuj cytat, czyli niespodzianki w bibliotece

Akcje promujące czytelnictwo.

Koordynatorzy projektu, nauczyciel bibliotekarz

Cały okres realizacji innowacji

Zapoznanie dzieci z biblioteką;

Promocja czytelnictwa;

„Ucho biblioteki” – biuletyn szkolny

Co trzy miesiące będzie wydawany biuletyn informacyjny

Nauczyciel bibliotekarz, Katarzyna Zielińska, Paulina Barnaś, Barbara Ozga, wychowawcy klas

Co trzy miesiące

Integrowanie grupy poprzez wspólną

naukę, pracę, zabawę;

Budzenie zaciekawienia książką

 przez zabawy literacko-teatralne, plastyczne;

Ranking czytelniczy

W bibliotece szkolnej będzie wywieszony ranking czytelniczy. Klasa, która zajmie pierwsze miejsce w nagrodę otrzyma prawo do dnia „bez pytania”.

Nauczyciel bibliotekarz, uczący nauczyciele

Cały okres realizacji innowacji

Promocja czytelnictwa;

Poznanie pracy bibliotekarza;

 

Reklama dźwignią handlu Biblioteka, Bawi, Uczy, Inspiruje. Konkurs dla klas VI – VIII na audiowizualną reklamę biblioteki.

Konkurs dla klas VI – VIII na reklamę audiowizualną biblioteki. Najlepsza zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły.

Wychowawcy klas, koordynatorzy projektu

Luty 2020

Stwarzanie możliwości dzielenia się swoimi umiejętnościami z innymi;

Nauka obcowania z literaturą w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy;

"Wśród ludzi jest się także samotnym..." – zajęcia z biblioterapii

Lekcje biblioteczne podkreślające aksjologię ujętą w książkach.

Koordynatorzy innowacji

Cały rok, według potrzeb

Przygotowanie dzieci do późniejszego, samodzielnego wyboru książek;

# biblioteka, czyli Tydzień Bibliotek

W tygodniu bibliotek (maj 8-15) wyjazd na zajęcia do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy

Koordynatorzy projektu, wychowawca klasy III

Maj 2020

Kształtowanie nawyku czytania i korzystania z biblioteki szkolnej oraz pozaszkolnej;

 

Razem możemy więcej…, spotkania młodzieży w celu przygotowania bieżących akcji

Cykliczne spotkania z młodzieżą. Przeprowadzenie warsztatów bibliotecznych.

Paulina Barnaś

Cały rok, według potrzeb

Wprowadzenie dzieci w świat literatury;

Integracja grupy;

Sto lat! Sto lat! Niech żyje nam!, czyli Urodziny Andersena

Zaangażowanie starszych uczniów do przygotowania części artystycznej dla najmłodszych. Czytanie bajek przez starszych uczniów dla młodszych w tym przedszkolaków. Zorganizowanie krótkiego przedstawienia.

Paulina Barnaś, koordynatorzy innowacji

III

Kształtowanie umiejętności wykorzystania poznawczej
i ludycznej funkcji literatury;

 

A wszystko zaczęło się od biblioteki…

Wystawa prac plastycznych (literackich) lokalnego artysty

Koordynatorzy projektu

II semestr

Rozwijanie wiary we własne możliwości;

Propagowanie pozytywnych wzorców kulturowych
i osobowych;

Dzień poświęcony odrzuceniu i wykluczeniu z grupy rówieśniczej. Prezentacja nt. wykluczenia z grupy rówieśniczej

Scenki sytuacyjne zaprezentowane podczas ogólnokształcącego potkania. Tematy scenek będą odnosiły się przeczytanych i omówionych lektur szkolnych.

Wychowawcy klas IV – VIII, Barbara Socha,

III

Nabywanie umiejętności kształtowania twórczego
i zaangażowanego stosunku do rzeczywistości;

Rozwijanie uzdolnień artystycznych uczniów;

Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem;

 

Szkolny Dzień Życzliwości

Uczniowie na „drzewie życzliwości” będą przywieszać życzenia/podziękowania lub miłe słowa dla swoich szkolnych koleżanek i kolegów.

Informacja na stronie internetowej szkoły.

Dokumentacja fotograficzna.

XI (około 21 listopada)

 Upowszechnianie życzliwości jako zasady – filaru współżycia społecznego;

Magiczne Drzewo Słodziaków 

Udział w Ogólnopolskiej Akcji organizowanej przez sieć sklepów Biedronka. Możliwość wygrania książek o wartości 1000 zł.

Marta Cygan, Paulina Barnaś, Monika Bieszczad, Katarzyna Zielińska

październik/ listopad

Podejmowanie działań twórczych samodzielnie lub zespołowo;

 

 

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.