Stosowanie nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych
w Zespole Szkół w Czarnej

 

1. Potrzeby współczesnej szkoły

Stosowanie nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych w zarządzaniu szkołą i nauczaniu jest obecnie niezbędne. Dlatego wiele polskich szkół rozbudowuje swoje wewnętrzne systemy informacyjne oparte na technice komputerowej. Biorąc to pod uwagę, konieczne staje się opracowanie w każdej placówce oświatowej własnego planu rozwoju informatyzacji szkolnej.
 

Komputer powinien pełnić ważną rolę w różnych dziedzinach działalności szkoły. Tworzenie programu informatyzacji powinno uwzględniać:
- dydaktykę,
- zarządzanie szkołą,
- pracę własną nauczyciela,
- działalność pozalekcyjną ucznia,
- środowisko pracy szkoły,
- wymagania stawiane absolwentom szkoły,
- dostępność funduszy i metod finansowania.

Wdrożenie w szkole informatycznego systemu zarządzania może zwiększyć efektywność pracy i podnieść jakość jej rezultatów. W końcowym efekcie system ten powinien poprawić efekty funkcjonowania szkoły poprzez:
- częściowe lub całkowite wyeliminowanie konieczności wykonywania prostych, ale czasochłonnych i powtarzalnych czynności (prowadzenie elektronicznej  
  dokumentacji szkolnej – świadectwa, tworzenie planu  lekcji, gromadzenie informacji o pracownikach itd.);
- umożliwienie szybkiego rozwiązywania różnorodnych zadań (dotyczących na przykład racjonalizowania kosztów funkcjonowania szkoły);
- ułatwienie dostępu do potrzebnych informacji, ich wymianę z dyrektorami szkół i szybki kontakt z jednostkami nadzoru;
- umożliwienie wykonywania analiz, których nie można przeprowadzić tradycyjnymi metodami (np. wykorzystywanie wyników egzaminów gimnazjalnych do
  planowania dalszej pracy w szkole);
- drukowanie potrzebnych materiałów, świadectw uczniów itd.

Uczniowie, którzy mają własne komputery i dostęp do Internetu, sami kierują swoją nauką, korzystając z odpowiednio opracowanych instrukcji. Komputery zwiększają ich motywację do nauki, zachęcają do rozwoju umiejętności technicznych. Techniki informacyjne w szkole (rozumiane nie jako specjalistyczny przedmiot nauczania, ale jako infrastruktura sprzętowa, oprogramowanie, dostęp do sieci i praktyka ich wykorzystania do zarządzania i nauczania), powinny być jedynie tłem dla przebudowy modelu nauczania. Punktem wyjścia pożądanych zmian muszą być cele nauczania zgodne z potrzebami ery informacyjnej.

Zasadniczym celem jest kształcenie określonych kluczowych umiejętności, ważnych z punktu widzenia całokształtu edukacji danej osoby oraz nowoczesnego rynku pracy.

 

 

2. Informatyzacja i cyfryzacja w naszej szkole

A. Zarządzanie szkołą

Nasza szkoła to nowoczesna placówka oświatowa. W zarządzaniu nią niezwykle pomocny jest zintegrowany system informatyczny,  którego skład wchodzą urządzenia i programy ułatwiające pracownikom szkoły szybkie, wielostronne i wygodne przetwarzanie informacji ważnych w procesie zarządzania. Zastosowanie tego systemu w zarządzaniu szkołą przynosi następujące korzyści:

 • usprawnienie prowadzenia różnorodnej dokumentacji i dostępu do jej źródeł,
 • ujednolicenie procedur gromadzenia i rozpowszechniania danych i informacji ułatwienie codziennej pracy szkoły,
 • efektywniejsze zarządzanie sprawami uczniów i pracowników szkoły,
 • lepsza jakość dokumentów,
 • szybki kontakt z OKE i SIO oraz organem prowadzącym szkołę,
 • zwiększone bezpieczeństwo danych osobowych uczniów i pracowników

Wyposażenie:

 • komputery stacjonarne z łączami internetowymi: w gabinecie dyrektora i zastępcy (2), w pokoju nauczycielskim (1), w świetlicy (2), w sekretariacie (1);
 • laptop w multimedialnej sali językowej (1), 
 • sala multimedialna wyposażona w laptop z dostępem do Internetu, projektor oraz tablicę interaktywną,
 • nauczyciele mają możliwość korzystania z 2 laptopów, 3 projektorów multimedialnych oraz 1 tablicy interaktywnej, jak również z planszy interaktywnych zakupionych dla każdego przedmiotu,
 • 2 pracownie komputerowe,
 • monitoring

Oprogramowanie:

Wszystkie używane w szkole komputery posiadają standardowe oprogramowanie zawierające niezbędne zabezpieczenia. Ponadto szkoła ma do dyspozycji:
1. Pakiet programów firmy Librus:

 • świadectwa
 • arkusz organizacyjny, plan lekcji, dyżury

2. Pakiet programów firmy Vulcan, w tym program  Optivum do elektronicznego naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych.

 

3. Program HERMES – służący do wprowadzenia danych o uczniach przystępujących do sprawdzianu po klasie VI SP i do egzaminów gimnazjalnych oraz kontaktów z OKE

4. Kalkulator EWD – służący do dogłębnej analizy wyników egzaminów zewnętrznych w celu dalszego planowania pracy w gimnazjum, udostępniony przez CKE.

 

5. Kalkulator EWD PLUS - służący do dogłębnej analizy wyników wewnętrznych badań umiejętności w celu dalszego planowania pracy w gimnazjum, udostępniony przez CKE.

 

6. SIO – baza danych o pracownikach i uczniach, program udostępniony przez MEN.

 

7. Program do obsługi konkursów przedmiotowych udostępniony przez KO Rzeszów.

 

Oprócz tego szkoła posiada stronę internetową, na której zamieszcza najciekawsze przykłady dobrej praktyki oraz informacji o swojej działalności.
Podczas spotkań z rodzicami dyrekcja szkoły wykorzystuje prezentacje multimedialne do omawiania spraw dydaktyczno – wychowawczych. 

 

 

B. Dydaktyka i wychowanie

- przygotowywanie przez nauczycieli prezentacji multimedialnych;- opracowywanie przez uczniów prezentacji multimedialnych na zajęcia i imprezy szkolne oraz w ramach konkursów szkolnych i pozaszkolnych, jak również gimnazjalnych projektów edukacyjnych;
- korzystanie z tablicy interaktywnej i plansz interaktywnych na różnych przedmiotach;
- wykorzystywanie komputerów w nauczaniu wczesnoszkolnym;
- redagowanie gazetki szkolnej;
- samokształcenie, przygotowywanie się do zajęć przez uczniów i nauczycieli;

- uczestnictwo w projektach edukacyjnych, również w ramach programów: Comenius i Comenius Regio: http://multimedia-ict.eu
- prowadzenie lekcji otwartych jako przykładów dobrej praktyki;
- korzystanie z zasobów platformy eTwinning, Nauczyciel.pl
- aktualizowanie szkolnej strony internetowej;
- przystąpienie do pilotażowego programu „Cyfrowa Szkoła”;
- wprowadzanie danych po badaniach trzecioklasistów – OBUT;
- korzystanie z zasobów kalkulatora EWD oraz EWD PLUS w celu analizowania zewnętrznych egzaminów gimnazjalnych i wewnętrznych badań umiejętności

 

C. Przykłady dobrych praktyk

I. Scenariusze lekcji:

1. Lekcja matematyki:

Temat: Obliczenia procentowe – powtórzenie wiadomości

Cel ogólny: Opanowanie umiejętności sprawnego wykonywania obliczeń procentowych – wdrażanie uczniów do wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu codziennym. Wdrażanie uczniów do korzystania z narzędzi matematyki w życiu codziennym (kalkulatory, komputery) oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym. Promocja samodzielnego, krytycznego i twórczego myślenia. Ograniczanie do minimum działań schematycznych i odtwórczych.

Cele szczegółowe:

-         uczeń zna pojęcie procentu, rozumie potrzebę stosowania procentu w życiu codziennym,

-         potrafi zamieniać procenty na ułamki i ułamki na procenty,

-         potrafi obliczyć procent z danej liczby,

-         umie zmniejszać lub zwiększać liczby o dany jej procent,

-         umie wskazać przykłady zastosowań procentu w życiu codziennym,

-         wie co to jest kredyt, pożyczka, lokata,…

-         rozumie pojęcie punktów procentowych, odróżnia zmianę wyrażoną w punktach procentowych od zmian wyrażonych w procentach,

-         uczeń potrafi wykonać obliczenia procentowe w różnych zadaniach,

            -     uczeń skupia uwagę na przekazywanych przez nauczyciela treściach, przyjmuje aktywną postawę w procesie poznawczym,

-         uczeń umiejętnie współpracuje w zespole.

Formy pracy: indywidualna, praca w zespołach dwu-osobowych, praca z całą klasą

Metody pracy: problemowa, ćwiczeniowa, pokaz – prezentacja zadań, burza mózgów

Środki dydaktyczne: tablica, marker, laptop, projektor, prezentacja multimedialna, kartki ksero z zadaniami, zeszyty przedmiotowe, kalkulatory

Przebieg lekcji:

I.              Czynności organizacyjne i sprawdzenie zadania domowego.

II.            Faza wprowadzająca:

-        Omówienie celów i tematu lekcji.

- Krótkie powtórzenie wiadomości o procentach (w oparciu o prezentację)
Poprawne odpowiedzi zostają podkreślone po podaniu odpowiedzi przez wskazanego ucznia.

 

III.           Realizacja tematu lekcji w oparciu o przygotowaną prezentację multimedialną – rozwiązywanie zadań o treści praktycznej.

Którą ofertę wybierzesz:
(rozwiązanie problemu na tablicy, dyskusja)

Wyświetlenie odpowiedzi i porównanie z rozwiązaniem przedstawionym na tablicy:

 

KRZYŻÓWKA

Praca w dwójkach

Omówienie zasad pracy:

Czerwony pionowy słupek widoczny na ekranie, w momencie rozpoczęcia konkurencji zacznie się skracać – będzie to informacja o upływającym czasie. W momencie, kiedy słupek całkowicie zniknie – usłyszymy dźwięk oznajmiający koniec czasu. Wtedy odkładamy długopisy i kończymy pracę. Za to zadanie otrzymacie liczbę punktów odpowiadającą liczbie poprawnie odgadniętych haseł + 2pkt. za hasło główne. Wszystkich punktów łącznie można zdobyć 18.

A teraz poznajmy poprawne odpowiedzi…. ANALIZUJEMY…

Zebranie prac. Polecenie uczennicy poprawy prac w oparciu o klucz odpowiedzi.

HASŁO KRZYŻÓWKI: PUNKTY PROCENTOWE. Przypomnienie co to są te punkty procentowe. Dyskusja nt sytuacji codziennych, w których mamy do czynienia z tym pojęciem i rozwiązanie zadania:

Przedstawienie przez uczennicę sprawdzającą wyników procentowych z krzyżówki, uzyskanych przez poszczególne zespoły. W tym czasie wyświetlony zostaje poniższy slajd:

Uczniowie na jego podstawie poznają swoją ocenę za rozwiązanie tego zadania.

 

Rozwiązanie kolejnego praktycznego problemu        

Dyskusja nt następujących (niedorzecznych) informacji o przecenach. Komentarze uczniów.

 


IV.          Część końcowa:

-        Ocena pracy uczniów – wstawienie ocen za rozwiązanie krzyżówki i ocen oraz plusów za aktywną pracę na lekcji.

-        Zadanie i wyjaśnienie uczniom pracy domowej.

Niedawno zadałam zadanie dodatkowe – nieobowiązkowe dla osób chętnych. Polegało ono na ułożeniu zadania-wierszyka związanego z %... A oto wasze zadania:

 

 

Zadanie domowe to wybór jednego zadania (Karoliny, Izy lub Marcina) i rozwiązanie go. Zadanie dodatkowe jest zadaniem nieobowiązkowym – jeśli ktoś je rozwiąże poprawnie (można używać kalkulatora lub innych narzędzi matematycznych) otrzyma 6 jako ocenę cząstkową.

I kolejne zadanie domowe niepisane – powtórzę jeszcze raz w domu cały materiał z % przed sprawdzianem.

-        Podsumowanie lekcji:

1.    Jakich ocen było najwięcej?

2.    Ile % uczniów otrzymało ocenę bdb?

3.    Jaki % uczniów otrzymało ocenę co najmniej dostateczną?

4.    Ilu uczniów liczy klasa, jeżeli 4 uczniów otrzymało ocenę dopuszczającą?

5.    Ile razy więcej jest ocen dobrych niż celujących?

Mam nadzieję, że dzisiejsza lekcja po raz kolejny ukazała nam fakt, że:

 

POWODZENIA NA SPRAWDZIANIE J

2. Lekcje przyrody:

Temat: Oko odbiera wrażenia świetlne.

 

Cele operacyjne – oczekiwane osiągnięcia ucznia:

 

poziom podstawowy
 

 • określa funkcje oka jako narządu zmysłu,
 • wskazuje części oka na modelu lub planszy,
 • podaje podstawowe funkcje wskazanych elementów oka,
 • wskazuje podstawowe zasady dbałości o wzrok.

 

poziom ponadpodstawowy

 

 • wyjaśnia powstawanie obrazu na siatkówce,
 • wskazuje rolę mózgu w odbieraniu wrażeń świetlnych ze środowiska,
 • wyjaśnia podstawowe funkcje wskazanych elementów oka,

 

Środki dydaktyczne:

prezentacja multimedialna, plansza statyczna, słowna pogadanka, animacje, interakcje, podręcznik, zeszyt ćwiczeń, karta pracy.

 

Metody i formy pracy:

słowna - pogadanka,  prezentacja, praca z książką oraz zeszytem ćwiczeń, oparta na obserwacji i działalności praktycznej uczniów.


Przebieg lekcji:

 1. Faza wstępna
 • Czynności organizacyjne.
 • Przypomnienie roli układu nerwowego w organizmie - animacja.
 • Uczniowie wymieniają zmysły człowieka, wskazują ich położenie oraz podają funkcje.

2.   Faza wykonawcza

·       Nauczyciel prosi uczniów o wskazanie funkcji, jaką narząd wzroku w organizmie.

·       Nauczyciel podkreśla, że wzrok jest bardzo ważnym zmysłem.

·       Uczniowie spontanicznie wymieniają elementy ochrony oczu. Zapisują je na tablicy i podają ich funkcje. Rozwiązują zadanie 1. w zeszycie ćwiczeń.

·       Nauczyciel omawia budowę oka, podaje funkcje poszczególnych jego elementów oraz uzasadnia. Uczniowie wykonują zadanie 2. w zeszycie ćwiczeń.
·         Nauczyciel omawia powstawanie obrazu na siatkówce – animacja.
·         Uczniowie rozwiązują zadanie na tablicy interaktywnej.
3. Faza podsumowująca

·       Nauczyciel zadaje pytania dotyczące budowy i funkcji oka. Wymienia wady wzroku oraz możliwość ich korekty. Uczniowie wyjaśniają na czym polega praca okulisty i optyka.

·       Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy, które wykonują pod koniec lekcji.

 

Praca domowa:

Zadanie 3 str. 99 w zeszycie ćwiczeń.

 

 

Temat: Jak wyznaczyć kierunki geograficzne na widnokręgu?

 

Cele operacyjne – oczekiwane osiągnięcia ucznia:

 

poziom podstawowy

 • wyjaśnia, kiedy jest nam potrzebna znajomość kierunków geograficznych,
 • wyznacza kierunki geograficzne za pomocą gnomonu i Słońca,
 • posługuje się kompasem przy wyznaczaniu kierunków geograficznych.

 

poziom ponadpodstawowy

 

 • opisuje kierunki świata na róży kierunków,
 • omawia sposoby wyznaczania kierunków geograficznych w sytuacji, gdy nie ma przyrządów i Słońca,
 • wskazuje geograficzne kierunki główne i pośrednie,
 • określa kierunki geograficzne w terenie.

 

Środki dydaktyczne:

prezentacja multimedialna, słowna pogadanka, animacja, kompas, podręcznik, zeszyt ćwiczeń, kserokopia róży kierunków.

 

Metody i formy pracy:

pogadanka, prezentacja, obserwacja, praca z tekstem.
Przebieg lekcji:

 1. Faza wstępna
 • Czynności organizacyjne.
 • Przypomnienie pojęć: Słońce wschodzi, Słońce zachodzi, górowanie Słońca.
 • Nauczyciel nawiązuje do lekcji o wschodzie i zachodzie Słońca, a następnie mówi o kierunkach geograficznych – animacja.
 • Burza mózgów – kiedy potrzebna nam jest znajomość kierunków geograficznych.


2.   Faza wykonawcza

·      Nauczyciel przedstawia prezentację multimedialną i omawia poszczególne sposoby wyznaczania kierunków geograficznych.
·      Animacja komputerowa – jak wyznaczyć kierunki świata za pomocą gnomonu.
·      Uczniowie rozwiązują zadanie 1 i 2 w ćwiczeniach.


3. Faza podsumowująca

·      Nauczycie rozdaje uczniom z kserokopią róży kierunków. Wyjaśnia poszczególne skróty, określa kierunki pośrednie. Uczniowie na róży kierunków
    zaznaczają symbole międzynarodowe kierunków głównych i pośrednich.

 

Praca domowa:

Zadanie 3 str. 95 w zeszycie ćwiczeń

 

3.    Lekcja języka angielskiego

 

Obszar działania to dydaktyka, ze szczególnym uwzględnieniem roli metod i technik języka angielskiego na wrażliwość uczniów, w oparciu o wykorzystanie pracowni językowej, projektora, prezentacji multimedialnej, słowników, autentycznych tekstów angielskich oraz przede wszystkim nowej metody nauczania o nazwie „suggestopedia”.

Głównym powodem podjęcia tego tematu było uświadomienie uczniom, że nauczanie języka angielskiego nie jest oparte głownie na metodzie wykłady, ale poprzez wykorzystanie różnych technik i metod możemy, jako nauczyciele przełamać stereotyp, poprzez wprowadzenie podczas zajęć np. metody „sugestopedii”, która uświadamia, że nauczanie i konwersacje mogą być przyjemne i skuteczne, jeżeli wprowadzimy uczniów w stan relaksacji, poprzez wysłuchanie stonowanej muzyki , pobudzamy uczniów do wnikliwych przemyśleń i ciekawych spostrzeżeń.

Cele:

 1. Wprowadzenie nowej metody o nazwie „suggestopedia” w oparciu o wysłuchanie relaksacyjnej muzyki.
 2. Obejrzenie  prezentacji multimedialnej o Londynie.
 3. Praca z tekstem, wprowadzenie słownictwa związanego z tekstem o Londynie.
 4. Wykorzystanie pracowni językowej poprzez odtwarzanie autentycznych, angielskich tekstów, czytanie, tłumaczenie, mówienie.
 5. Wykorzystanie w praktyce poznanego słownictwa i nowej metody poprzez pracę w parach,  liczne konwersacje.

 

 

Cała lekcja oparta jest na wykorzystaniu pracowni językowej, tj. słuchawek, projektora, słowników, tekstów o Londynie, utworu muzycznego, czy też poznanej metody „suggestopedii” (całość lekcji jest prowadzona wyłącznie w języku angielskim).

 

 

 1. Na początku uczniowie siedzą w kręgu, na poduszkach, mają zamknięte oczy, odsłuchują fragment spokojnej muzyki i wprowadzają się w stan relaksacji.
 2. Uczniowie otwierają oczy i odpowiadają na pytania zadawane przez nauczycielkę.
 3. Następnie oglądają krótką prezentację o Londynie i odpowiadają na pytania dotyczące znanych w nim miejsc.
   

 

Rezultatem doraźnym tej lekcji było wprowadzenie nowej metody „suggestopedii”, która wprowadza słuchaczy w błogi stan relaksacji, powoduje, że jesteśmy rozluźnieni, nie odczuwamy stresu, chętniej się komunikujemy. Ponadto, poszerzenie wiedzy NT. krajów anglojęzycznych, poprzez obejrzenie ciekawych miejsc w Londynie, przy użyciu prezentacji multimedialnej, czy też słownictwa związanego z tekstem. Uczniowie doskonale odpowiadali na pytania zadawane przez nauczycielkę. Chętnie pracowali w parach, prowadzili ciekawe konwersacje.

Rezultatem długofalowym będzie umiejętność zapamiętania nowej metody, która jest czymś nowym, ale także skutecznym, umiejętność wykorzystania nowego słownictwa o Londynie, czy też umiejętność rozpoznawania znanych miejsc w krajach anglojęzycznych. Warty podkreślenia jest fakt, że uczniowie byli w pełni zmotywowani, chętni do działania w dążeniu do określonego celu, tj. chęć uczenia się języków obcych, które pełnią bardzo ważną funkcję w dzisiejszych czasach oraz świadomość młodzieży, że bez umiejętności konwersacji w języku angielskim jesteśmy bardzo ubodzy językowo.

 

Mam nadzieję, że wszyscy biorący udział w tej lekcji wynieśli jednakowa korzyść dla siebie, zarówno uczniowie jak i nauczyciele, Dyrektorzy Szkół, czy tez zagraniczni goście, którzy zobaczyli nowa metodę pracy z uczniem, o której wcześniej nie słyszeli.

 

Uczniowie mieli okazję wykazać się znajomością językową, w sposób kreatywny, bawiąc się nim, a  nie stresując, że udzielą błędnych odpowiedzi. Podsumowując, należy stwierdzić, że każda lekcja powinna być tak przeprowadzona, aby każdy uczeń był bogatszy  o poznane wiadomości językowe i mógł wykorzystać je za granicą.

 

Szkoła :

(adres, nr telefonu,
e-mail, link do strony zawierającej materiały dotyczące działania)

Zespół Szkół w Czarnej

ul. Konarskiego 23

39-215 Czarna

Tel. 146761011

Działanie:

(rodzaj, można podać tytuł)

Zajęcia z języka angielskiego pt. : „ Getting around London”

Nauczyciele realizujący działanie

 

mgr Mirosława Kubicka

Obszar działania (dydaktyka, wychowanie, opieka, organizacja, zarządzanie, inne……)

dydaktyka

Kontekst

(przyczyna podjęcia działania, powód)

Wprowadzenie nowej metody nauczania języka obcego zwanej „ sugestopedią”

Opis działania

 

 

 

 

 

 

 

Sugestopedii jest jedną z dodatkowych metod nauki języka obcego. Polega ona na stworzeniu w klasie odpowiedniej atmosfery, wprowadzającej uczniów na początku zajęć w stan relaksacji, by potem przejść do kolejnego etapu tej metody – koncentracji. Nauczycielka inicjowała sytuacje językowe, natomiast uczniowie współdziałali ze sobą z zakresie przydzielonych im ról. Umiejętnościami kluczowymi w tej metodzie jest nacisk położony na słownictwo oraz komunikację, a nie na poznawanie złożonych struktur gramatycznych. Zastosowana metoda pozwoliła na utrwalenie słownictwa związanego z podróżą i poznawaniem nowych miejsc oraz na skuteczniejsze rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim.

Rezultaty

(doraźne i długofalowe)

 

 

 

 

Rezultaty doraźne:

- większe zainteresowanie uczniów lekcją;

- swobodniejsze wypowiedzi uczniów w języku angielskim;

- stworzenie możliwości efektywniejszej pracy w grupie.

Rezultaty długofalowe:

- doskonalenie warsztatu pracy innych nauczycieli.

Korzyści:

Uczniowie
Nauczyciele
Dyrekcja
Szkoła
Rodzice
Środowisko
Inne…….

- zastosowana metoda przyczyniła się do wzrostu efektywności nauki języka obcego;

-  uczniowie stali się bardziej otwarci i z większą swobodą porozumiewali się w języku angielskim;

- nauczyciele, którzy obserwowali zajęcia poznali nową, efektywną  metodę nauczania;

 

Wnioski realizatorów

 

 

1. Stosować częściej tę metodę na zajęciach z języków obcych.

2. Wprowadzać nowe metody nauczania, mające na celu wyzbycie się przez uczniów lęku przed porozumiewaniem się w języku obcym.

Opinie:

(np. uczestników)

 

Zajęcia bardzo podobały się zarówno uczniom jak i nauczycielom.

Uczniowie i nauczyciel prowadzący byli bardzo zadowoleni z efektów przeprowadzonych zajęć.

Miejscowość: Czarna

 Data: 14. 01. 2011 r.

Podpis Dyrektora:

Marta Markowicz

 

4.    Zajęcia pozalekcyjne – koło rowerzystów

Sprawdzenie wiadomości i umiejętności rowerzystów przed startem w Lidze Mistrzów BRD.

Cele lekcji w zakresie wiadomości

Uczeń zna:

-       zasady poruszania się po drogach

-       znaczenie znaków drogowych, sygnałów świetlnych i dźwiękowych, postaw policjanta

-       kolejność przejazdu pojazdów przez skrzyżowania

-       numery telefonów alarmowych

Cele lekcji w zakresie umiejętności

Uczeń po lekcji umie:

-      wykonać opatrunek rany

-      ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej

-      powiadomić odpowiednie służby o wypadku drogowym

-      rozwiązywać testy dotyczące przepisów ruchu drogowego

 

1.    Uczniowie słuchają prezentacji nt. zachowania w czasie wypadku.

2.    Nauczyciel sprawdza wiadomości uczniów – wykonanie testu na tablicy interaktywnej.

3.    Uczniowie odpowiadają w jaki sposób można sprawdzić czynności życiowe.

4.    Prezentacja ułożenia nieprzytomnego w pozycji bocznej bezpiecznej i ćwiczenia praktyczne.

5.    Przypomnienie postępowania z poszkodowanymi w wypadkach, u których wystąpił krwotok - prezentacja i odpytanie uczniów.

6.    Omówienie przez nauczyciela złamań i zwichnięć kończyn, rodzaje złamań – prezentacja.

7.    Urazy głowy i krwawienie z nosa – prezentacja.

8.    Następnie uczniowie zostali podzieleni na grupy i wykonywali ćwiczenia praktyczne zadanych opatrunków, korzystając z programu „Pierwsza pomoc”.

9.    Część uczniów, którzy wykonali sprawnie opatrunki rozwiązywało na tablicy interaktywnej symulacje dotyczące ruchu drogowego.

10.  Kolejni uczniowie rozwiązywali testy interaktywne.

11.  Na koniec uczniowie odpowiadali na pytania nauczyciela dotyczące udzielania pierwszej pomocy.

 

Zajęcia miały na celu sprawdzenie wiadomości i umiejętności uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ze znajomości przepisów ruchu drogowego. Uczniowie, którzy pierwszy rok uczęszczają na zajęcia koła rowerzystów dopiero nabywają umiejętności i wiadomości, które uczniowie z gimnazjum już posiadają i dla nich jest to przypomnienie i utrwalenie.

Jak co roku, okresie zimowym uczniowie biorą udział w rozgrywkach Ogólnopolskiej Ligi Mistrzów BRD, a wiosną w Ogólnopolskim Turnieju BRD. Jedną z konkurencji jest praktyczne udzielanie pierwszej pomocy, stąd konieczność szkolenia w tym zakresie. Inną konkurencją jest rozwiązywanie testów z przepisów ruchu drogowego, celowym więc było sprawdzenie i tych wiadomości.

Zajęcia spełniły swoją rolę – uczniowie odnieśli znaczące sukcesy podczas Turniejów BRD, na szczeblu ogólnopolskim.

Program „Pierwsza pomoc” jest również wykorzystywany podczas lekcji wychowania komunikacyjnego w klasie IV oraz podczas zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum.

 

Szkoła :

(adres, nr telefonu,
e-mail, link do strony zawierającej materiały dotyczące działania)

Zespół Szkół w Czarnej

ul. Konarskiego 23

39-215 Czarna

146761011

Działanie:

(rodzaj, można podać tytuł)

Zajęcia z uczniami z  Koła Rowerzystów mające na celu nabycie  wiadomości i umiejętności przez uczniów przed startem w Lidze Mistrzów BRD ( praktyczne udzielanie pierwszej pomocy, rozwiązywanie testów z przepisów ruchu drogowego).

Nauczyciele realizujący działanie

mgr Jerzy Ostręga

Obszar działania (dydaktyka, wychowanie, opieka, organizacja, zarządzanie, inne…)

Zajęcia Koła Rowerzystów (pozalekcyjne)

Kontekst

(przyczyna podjęcia działania, powód)

Zbliżający się start uczniów w Lidze Mistrzów BRD, a nieco później w XXXIV Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Opis działania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia zostały przeprowadzone przy zastosowaniu tablicy interaktywnej, która jest świetnym narzędziem wspomagającym edukację. Dzięki jej  użyciu uczniowie mogli uczyć się w nowoczesny sposób z wykorzystaniem Internetu i specjalistycznego oprogramowania. Bliska każdemu uczniowi technika komputerowa uczyniła zajęcia bardziej atrakcyjnymi i pozwoliła w krótkim czasie zrealizować znaczną partię materiału. Dużą zaletą tablicy jest łatwość obsługi, dzięki czemu w lekcji mogli uczestniczyć czynnie również najmłodsi uczniowie. Dzięki zastosowaniu tablicy interaktywnej mogłem znacznie usprawnić pracę z uczniami, w tym samym czasie część z nich wykonywała ćwiczenia praktyczne, inni rozwiązywali testy on-line, wykorzystywali program

 „ Vademecum rowerzysty” do pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie znajomości przepisów ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy.

Rezultaty

(doraźne i długofalowe)

 

 

 

 

1. Uczniowie znają zasady poruszania się po drodze, znaczenie znaków drogowych, sygnałów świetlnych, postaw policjanta kierującego ruchem, kolejność przejazdu pojazdów na skrzyżowaniu.

2. Uczniowie potrafią wykonać opatrunek rany, ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, powiadomić służby ratownicze, rozwiązywać testu z przepisów ruchu drogowego.

3. W efekcie końcowym drużyny rowerzystów biorące udział w ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zajmują w nim czołowe miejsca, z mistrzostwem Polski włącznie.

Korzyści:

Uczniowie
Nauczyciele
Dyrekcja
Szkoła
Rodzice
Środowisko

 

Uczniowie: czują się bezpieczniej i pewniej na drodze, zdobywają puchary, nagrody, dyplomy, stypendia, zwiedzają Polskę.

Nauczyciele: satysfakcja z osiągnięć uczniów uczestniczących w zajęciach koła rowerzystów, promocja szkoły w środowisku, województwie i w Polsce.

Rodzice: satysfakcja z osiągnięć dzieci.

Środowisko: promocja miejscowości

Wnioski realizatorów

 

Kontynuować zajęcia koła rowerzystów z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych typu tablica interaktywna

Opinie :

(np. uczestników)

 

 

Zajęcia przeprowadzone przy pomocy tablicy interaktywnej postrzegane były jako bardzo atrakcyjne i efektywne.

Zastosowany program pn. „Vademecum rowerzysty” znacznie ułatwił przyswojenie i utrwalenie treści oraz umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy i bezpiecznego zachowania się na drodze.

Miejscowość: Czarna

Data: 14. 01. 2011 r.

Podpis Dyrektora:

Marta Markowicz

 

II. Efekty pracy z uczniem zdolnym „informatycznie”

Rok szkolny 2010/11:

 2 laureatów wojewódzkiego konkursu z informatyki organizowanego przez KO Rzeszów.

Rok szkolny 2011/12:

2 laureatów wojewódzkiego konkursu z informatyki organizowanego przez KO Rzeszów.

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.