Regulamin rekrutacji w ramach projektu
„Indywidualizacja nauczania - nie ma windy do sukcesu – trzeba wyjść po schodach”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

§ 1
Definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o
1. „biurze projektu” –  należy przez to rozumieć siedzibę Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej, 39-215 Czarna, ul, Konarskiego 23;
2. „Komisji Rekrutacyjnej” należy przez to rozumieć zespół, którego zadaniem jest rekrutacja uczestników/uczestniczek do wszystkich grup zajęć, w skład którego wejdą koordynator szkolny projektu (przewodniczący / przewodnicząca komisji) oraz 3 lub więcej członków komisji;
3) okresie realizacji projektu – od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.;
4. „Projekcie” oznacza to Projekt pt. Indywidualizacja nauczania - nie ma windy do sukcesu – trzeba wyjść po schodach współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Działania 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego Partnerem jest organ prowadzący szkołę Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej, 39-215 Czarna, ul, Konarskiego 23 ;
5) „realizatorze” - należy przez to rozumieć Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej, 39-215 Czarna, ul, Konarskiego 23 .
6) „terenach wiejskich” należy przez to rozumieć (zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego), tereny położone poza granicami administracyjnymi miast – obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko – wiejskiej. 

§ 2
Zakres wsparcia
 

    1. Regulamin określa proces rekrutacji uczestniczek i uczestników do Projektu w ramach zadania realizowanego przez Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej, 39-215 Czarna, ul, Konarskiego 23;
2. Działanie skierowane jest do uczennic i uczniów klas I-III szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej, 39-215 Czarna, ul, Konarskiego 23
3. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
4. W ramach Projektu realizowane będą następujące formy wsparcia: (Dana szkoła wybiera swoje jakie realizuje) np.:
    a) „Zajęcia z dziećmi trudnościami w czytaniu i pisaniu”;
    b) „Zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych”;
    c) „Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy”;
    d) „Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy”.
5. Formy wsparcia, o których mowa w ust. 4 będą się odbywać na podstawie szczegółowego harmonogramu umieszczonego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.
6. Realizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do zmiany ustalonego harmonogramu. 

§ 3
Uczestniczki i uczestnicy Projektu

     1. W Projekcie uczestniczyć mogą uczennice i uczniowie klas I-III szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej, 39-215 Czarna, ul, Konarskiego 23, którzy złożyli formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami i zostaną zakwalifikowani do udziału w Projekcie przez Komisję Rekrutacyjną.
2. Uczestniczki i uczestnicy Projektu zostaną wybrane/-ni na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych.
3. W projekcie uczestniczy 96 uczniów klas I-III.

·  w zajęciach dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu liczba uczestników/uczestniczek jednej grupy wynosi do 8 osób,

·  w zajęciach logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy liczba uczestników/uczestniczek jednej grupy wynosi do 4 osób,

·  w zajęciach gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy liczba uczestników/uczestniczek jednej grupy wynosi do 8 osób,

·  w zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych  liczba uczestników/uczestniczek jednej grupy wynosi do 8 osób.

        4. Przy wyborze uczestniczek i uczestników Projektu Komisja Rekrutacyjna kierować będzie się, oprócz wymogów określonych w ust.1, następującymi preferencjami do poszczególnych działań:

 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy: uczniowie i uczennice po diagnozie logopedycznej,
 • zajęcia wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu: uczniowie i uczennice z orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • zajęciach gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy:  uczniowie i uczennice po przesiewowym badaniu higienistki szkolnej,
 • zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych: uczniowie i uczennice po obserwacji uczących nauczycieli
  Kryterium dodatkowe: klasyfikacja końcoworoczna (ocena opisowa).

         5. Uczennice i uczniowie mają prawo do udziału w więcej niż jednym rodzaju zajęć (z zastrzeżeniem braku możliwości dwukrotnego udziału w takich samych zajęciach).
6. Dopuszcza się zmianę przez uczennicę/ucznia danej formy zajęć podczas ich trwania, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5. 

§ 4
Proces rekrutacji

1. Rekrutacja prowadzona jest w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości płci.
2. Rekrutacja do Projektu przeprowadzana będzie od 10.09.2012 r. do 14.09.2012 r. września.
3. Dopuszcza się rekrutację uzupełniającą w trakcie roku szkolnego.
4. Informacje o terminie rekrutacji dostępne będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły, na stronie internetowej szkoły, przekazywane będą w formie ustnej przez wychowawców klas.
5. Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w Projekcie składają formularz zgłoszeniowy (wzór załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w formularzu, do koordynatora/ koordynatorki z ramienia szkoły (w biurze Projektu) w terminie do dnia 14.09.2012 r. września 2012 r.
6. W przypadku uchybień formalnych wymagań rekrutacji uczennica/uczeń bądź opiekun prawny może zostać poproszony bezpośrednio lub drogą telefoniczną lub pisemnie o uzupełnienie braków w dokumentacji w ciągu trzech dni roboczych.
7. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie lub będą miały braki formalne, które nie zostały uzupełnione w ciągu 3 dni roboczych od wezwania do uzupełnienia nie będą rozpatrywane.
8. Dane zawarte w formularzu weryfikuje pod względem formalnym osoba odpowiedzialna za rekrutację.
9. O zakwalifikowaniu uczniów/uczennic do danej formy zajęć decyduje Komisja Rekrutacyjna na podstawie niniejszego regulaminu.
10. Komisja Rekrutacyjna w terminie do 10 września każdego roku podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do Projektu uczniów i uczennic spełniających wymogi formalne.
11. Komisja ustala listy osób zakwalifikowanych do Projektu. Następnie Komisja powiadamia uczniów i uczennice o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Projekcie.
12. Uczeń /uczennica/ zakwalifikowany /-na/ do udziału w Projekcie może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku:

 • na wniosek nauczyciela/instruktora prowadzącego zajęcia lub wniosek dyrektora uzasadniony rażącym naruszaniem zasad uczestnictwa w zajęciach,

 • pisemnego oświadczenia o rezygnacji uczestnictwa dziecka podpisany przez prawnego opiekuna.

         13. Udział danego/ej ucznia/uczennicy w Projekcie może ustać również w przypadku:

 • skreślenia z listy uczniów danej szkoły,

 • przyczyn losowych.

      14. Skreślenia ucznia/uczennicy z listy uczestników Projektu w przypadkach, o których mowa w ustępie 12 lub ustępie 13 dokonuje dyrektor szkoły.
15. Koordynator szkolny informuje na piśmie koordynatora Projektu o zdarzeniach, o których mowa w ust. 12 lub 13 niezwłocznie po zaistniałych zmianach.
16. W chwili rozpoczęcia realizacji projektu każdy z uczniów/uczennic podpisuje:

 • deklarację uczestnictwa w Projekcie - załącznik nr 2;

 • oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 3;

         17. Formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa oraz pozostałe załączniki do regulaminu rekrutacji dostępne są w biurze Projektu / sekretariacie szkoły.
18. Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej szkoły uczestniczącej w Projekcie oraz w biurze Projektu i na tablicy ogłoszeń w szkole.

§ 5
Postanowienia końcowe

 

1.      Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 3 września 2012 r.

2.      Uczestniczka / uczestnik Projektu ma obowiązek wypełniania ankiet ewaluacyjnych i uczestnictwa w zajęciach w wyznaczonych terminach.

3.      Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez koordynatora Projektu.

Załączniki:

1.      Wzór formularza zgłoszeniowego;

2.      Wzór deklaracji udziału w Projekcie;

3.      Wzór oświadczenia uczestnika/uczestniczki Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

Zatwierdził:  Dyrektor Zespołu Szkół w Czarnej

 

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.