projekt szkolny rozwijajšcy zainteresowania uczniów
matematykš realizowany w r. szk. 2009/2010

Rodzaj innowacji: PROGRAMOWY
Koordynator projektu: mgr Marta Konieczna – nauczycielka matematyki
Współpraca: Dyrekcja szkoły, nauczyciele matematyki, opiekun SU,
nauczyciel informatyki, wychowawcy klas


        W oœwiacie dokonuje się wiele przemian. Przed szkołš stawiane sš nowe, coraz bardziej skomplikowane zadania. Przemiany, które zachodzš, zmuszajš nas – nauczycieli do weryfikacji dotychczasowych sposobów nauczania i poszukiwania nowych niekonwencjonalnych metod. I tak właœnie powstała myœl o wprowadzeniu innowacji pedagogicznej pn. Rusz globusem – bierz życie na logikę w Publicznym Gimnazjum w Czarnej w r. szk. 2009/10.

Główne cele tej innowacji to:

 • promocja matematyki i jej roli we współczesnym œwiecie,
 • wdrażanie do logicznego myœlenia,
 • rozwijanie wyobraŸni, twórczej aktywnoœci,
 • wykorzystanie wiedzy z dziedziny matematyki w życiu codziennym,
 • rozwijanie umiejętnoœci matematycznych uczniów,
a przez to skuteczniejsze uczenie się tego przedmiotu, co nie pozostaje bez znaczenia podczas zdawania egzaminu gimnazjalnego, a w przyszłoœci także obowišzkowego egzaminu maturalnego.

        W œwietle obowišzujšcych przepisów, innowacjš pedagogicznš sš nowatorskie rozwišzania programowe, organizacyjne lub metodyczne, majšce poprawić jakoœć pracy szkoły.


        Realizacja zadań zapisanych w projekcie rozpoczęła się z dniem 1 wrzeœnia 2009 r. Zadania miały charakter międzyprzedmiotowy. Łšczyły matematykę z literaturš, plastykš, informatykš, reklamš i dziennikarstwem. Do współpracy przy realizacji niektórych zadań zaproszone zostały szkoły z powiatu dębickiego. Na każdy miesišc zaplanowano wykonanie tzw. zadania miesišca. Wiele zadań miało charakter dobrej zabawy – to także jedna z metod nauczania matematyki.


        Gimnazjaliœci opracowali prezentacje multimedialne, na różne tematy, jak chociażby 10 powodów, dla których warto uczyć się matematyki , redagowali gazetki klasowe, w których zamieszczali różnorodne ciekawostki z matematycznego œwiata. Ponadto uczestniczyli w licznych konkursach, jak np.:

        W paŸdzierniku przeprowadzony został konkurs wiedzy dla szóstoklasistów pn. Rusz globusem. Były to zagadki logiczne przygotowane przez gimnazjalistów, pod moim kierunkiem, dla nieco młodszych kolegów.

Laureatami konkursu byli:
 • I miejsce – Witold Łukasik i Grzegorz Stawarz,
 • II miejsce – Marlena Sitko i Izabela Tryba,
 • III miejsce – Krzysztof Florkiewicz i Karol Drozd.

Miesišc póŸniej przeprowadzono podobny turniej wiedzy dla gimnazjalistów, pn. Bierz życie na logikę.

        Do poprowadzenia spotkania zaangażowani zostali przedstawiciele Samorzšdu Uczniowskiego: Kacper Pyziński i Klaudia Tabasz. Prace konkursowe oceniane były przez powołane jury, w skład którego wchodziła Dyrekcja Szkoły i przedstawiciele społecznoœci uczniowskiej. Konkurs był doskonałym sprawdzianem ze sprawnoœci logicznego myœlenia matematycznego, a także z umiejętnoœci i efektywnoœci współpracy w zespole.

Laureaci to:
 • I miejsce – Ewa Para i Tomasz Knych (klasa 3b),
 • II miejsce – Monika Duraj i Sebastian Kuroœ (klasa 2b),
 • III miejsce – Angelika Zagórska i Patryk Michoń (klasa 3a).

Ewa i Tomek            Monika i Sebastian            Angelika i Patryk

        Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez FFiL Œnieżka S.A. oraz pamištkowe dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu wręczono nagrody pocieszenia ufundowane przez Gdańskie Wydawnictwo Oœwiatowe, które sprawowało patronat nad konkursami. Relację z przebiegu konkursu, regulamin, przykładowe zadania, zamieœciłam na stronie GWO: http://www.gwo.pl/?m=50&w=9384, a także w szkolnej kronice.


        W ramach projektu przeprowadzono także cykl lekcji innowacyjnych, którym przyœwiecała słynna myœl Konfucjusza: Powiedz mi – a zapomnę, pokaż – a zapamiętam, pozwól przeżyć – a zrozumiem. Na lekcjach tych uczniowie poznawali różne ciekawostki zwišzane z matematykš. Działanie to miało na celu rozbudzenie u ucznia ciekawoœci poznania œwiata oraz motywacji do dalszej nauki.

        Pracę nad innowacjš pedagogicznš zakończyła IMPREZA FINAŁOWA, która odbyła się 11 lutego 2010 r. w Publicznym Gimnazjum w Czarnej, na którš zaproszeni zostali przedstawiciele następujšcych szkół z powiatu dębickiego:

 • Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku,
 • Gimnazjum w Róży,
 • Gimnazjum w Borowej,
 • Gimnazjum w JaŸwinach,
 • Gimnazjum w Jaworzu Górnym,
 • Gimnazjum w Głowaczowej,
 • Gimnazjum w Starej Jastrzšbce,
 • Gimnazjum w Grabinach,
 • Miejskie Gimnazjum nr1 w Dębicy,
 • Gimnazjum w Machowej.

        Podczas spotkania finałowego odbył się powiatowy turniej wiedzy matematycznej pn. Pojedynek Gigantów dla dwuosobowych zespołów uczniowskich.

 • I miejsce – zespół z Publicznego Gimnazjum w Machowej,
 • II miejsce – zespół z Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Dębicy,
 • III miejsce – zespół z Publicznego Gimnazjum w Starej Jastrzšbce.

        Zwycięzcy uhonorowani zostali okolicznoœciowymi dyplomami i nagrodami.

Uczniowie z Machowej - zdobywcy pierwszego miejsca w POJEDYNKU GIGANTÓW w towarzystwie p.dyr. Marty Markowicz     Uczniowie z Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Dębicy - zdobywcy drugiego miejsca w POJEDYNKU GIGANTÓW w towarzystwie p.dyr. Marty Markowicz     Uczniowie ze Starej Jastrzšbki - zdobywcy trzeciego miejsca w POJEDYNKU GIGANTÓW w towarzystwie p.dyr. Marty Markowicz

        Pozostali uczestnicy tegoż konkursu otrzymali nagrody pocieszenia i dyplomy uczestnictwa. Ponadto wręczono nagrody zwycięzcom poszczególnych, comiesięcznych konkurencji. Nadesłane prace konkursowe (portrety, karykatury sławnych matematyków, rebusy, wiersze i rymowanki autorstwa uczniów, itp.) stanowiły niepowtarzalnš wystawkę, którš mogli obejrzeć wszyscy zaproszeni na tę uroczystoœć goœcie.

Wystawka prac konkursowych Wystawka prac konkursowych Wystawka prac konkursowych Wystawka prac konkursowych innowacja pedagogiczna Marek Lis recytuje wiersz o Pitagorasie, który to na kamieniu pisze ksišżkę o liczeniu. W roli Pitagorasa Adrian Kutrzuba Przedstawiciele SU - Monika Duraj i Sebastian Kuroœ w roli konferansjerów Rusz Globusem - bierz życie na logikę Pani Dyrektor - Marta Markowicz wita zaproszonych goœci Marta Konieczna, Beata Sasak, Ewa Para, Marek Lis Dyrektor GZEAS - p.Artur Fronc i wicedyrektor ZS Czarna - p.Barbara Socha pan dyrektor - Artur Fronc Tomasz Latała i Agnieszka Nosal- reprezentanci Publicznego Gimnazjum w Starej Jastrzšbce Mateusz Ziarko i Mateusz Œrednicki - uczniowie klasy 2a Publicznego Gimnazjum w Czarnej Ewelina Nytko i Wiktoria Żymuła - uczennice klasy 2b Publicznego Gimnazjum w Czarnej Marcin Gawle i Sebastian Majka - reprezentanci Publicznego Gimnazjum w Róży Anna Zawiœlak i Karina Czernik - reprezentantki Publicznego Gimnazjum w JaŸwinach Krystian Nowak i Joanna Jędrzejczyk - reprezentanci Publicznego Gimnazjum im.Królowej Jadwigii w Brzostku Angelina Œwierczek i Jarosław Janiga - reprezentanci Publicznego Gimnazjum w Machowej Justyna Bik i Marcelina Wilk - reprezentantki Publicznego Gimnazjum w Grabinach Piotr Pypeć i Szymon Pypeć - reprezentanci Publicznego Gimnazjum w Jaworzu Górnym Dawid Tomasiewicz i Paweł Drygaœ - reprezentanci Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Dębicy Anna Kramarczyk i Bartłomiej Kutrzuba - reprezentanci Publicznego Gimnazjum w Głowaczowej Klaudia Dzięgiel i Mateusz Kleszcz - reprezentanci Publicznego Gimnazjum w Borowej zaproszeni goœcie Pojedynek Gigantów Pojedynek Gigantów Pojedynek Gigantów Uczeń PG w Brzostku w roli Alberta Einsteina Uczniowie PG w Brzostku przybliżajš postać Alberta Einsteina uczennica MG nr 1 w Dębicy przybliża postać Augusta de Morgana uczennica PG w Róży przybliża postać F.Viete uczennica PG w Machowej przybliża postać Pitagorasa uczennica PG w Głowaczowej przybliża postać Zofii Kowalewskiej 10 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO UCZYĆ SIĘ MATEMATYKI-zwycięzcy konkursu rozdanie nagród pocieszenia dla wszystkich uczestników konkursu POJEDYNEK GIGANTÓW koordynator projektu - Marta Konieczna i przedstawiciele SU - Monika Duraj i Sebastian Kuroœ p.dyr.Marta Markowicz dziękuje za współpracę p.dyr.Marta Markowicz dziękuje za współpracę p.dyr.Marta Markowicz dziękuje za współpracę

        W trakcie spotkania nasi gimnazjaliœci zaprezentowali także swoje zdolnoœci aktorskie. Młodzież przygotowała i przedstawiła scenki, w których to, w zabawny sposób wykorzystała matematyczne terminy. Pomysłowoœć, oryginalne stroje, przepełnione komizmem dialogi oraz zdolnoœci aktorskie wielu uczniów spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem publicznoœci.

klasa 1a prezentuje scenkę - LICZBY RZECZYWISTE   klasa 1a prezentuje scenkę - LICZBY RZECZYWISTE  klasa 1a prezentuje scenkę - LICZBY RZECZYWISTE

klasa 1b prezentuje scenkę - FIGURY PŁASKIE  klasa 1b prezentuje scenkę - FIGURY PŁASKIE  klasa 1b prezentuje scenkę - FIGURY PŁASKIE

klasa 2a prezentuje scenkę - PROCENTY  Klaudia Durołek i Tomek Sasak spieszš na wybory - czy Staszek Fistaszek pokona rywali w wyborach prezydenckich???  Witold Drwal przedstawia wyniki wyborów - i wszystko jasne!

klasa 2b prezentuje scenkę - BRYŁY  Ania Wajdowicz i Kamil Nowak ZAWALCOWALI...  a prostopadłoœcian z zazdroœci rozpadł się na drobne kawałki...

klasa 3a prezentuje scenkę - POTĘGOWANIE  Potęgę wiedzy poznasz za młodu...  Klaudia Tabasz w scence POTĘGOWANIE

Ależ panowie, ja tutaj mieszkam! - Ola Warżała, Piotrek Kaleta i Sebastian Sterkowiec w zabawnej scence - RÓWNANIE  Tę reklamę trzeba koniecznie WYRÓWNAĆ!!!  klasa 3b prezentuje scenkę - RÓWNANIE

        Mam nadzieję, że ta innowacja dostarczyła uczniom bodŸców, które wpływajš pozytywnie na rozumienie matematycznych zależnoœci opisujšcych rzeczywistoœć, która otacza ucznia. Wszak, jak powiedział grecki pisarz i filozof – Plutarch: Umysł ludzki nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić.

        Dziękuję dyrekcji szkoły, wszystkim wychowawcom klas gimnazjalnych i uczniom za zaangażowanie w promocję matematyki w naszej szkole.

Marta Konieczna
- koordynator projektu

 

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.