„Szkoła w terenie”

Dokumentacja innowacji realizowanej w Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej w roku szkolnym  2019/2020

Koordynatorzy: Agnieszka Mądry - Ukowska, Marek Wulkowicz

Karta informacyjna innowacji

Lp.

 Elementy realizowanej innowacji

Szczegółowy opis

1.

Tytuł innowacji:

„Szkoła w terenie”

2.

Rodzaj innowacji:

dydaktyczno- metodyczna

3.

Adresaci innowacji

uczniowie klas IV – VIII

4.

Czas trwania (realizacji) innowacji:

rok szkolny 2019/2020

5.

Autorzy (główni koordynatorzy) innowacji:

Agnieszka Mądry - Ukowska, Marek Wulkowicz

6.

Nauczyciele przewidziani do udziału w innowacji:

Jerzy Ostręga, Magdalena Papuga, Michał Kutrzuba, Marta Cygan, Marta  Lada, Monika Bieszczad, Paulina Barnaś,  Dorota Szutka, Ewelina Kramarczyk – Ćwiok, Mirosława Kubicka.

7.

Uzasadnienie wyboru tematyki innowacji:

- Odpowiedź na oczekiwania rodziców i uczniów przedstawione w ankiecie
   przeprowadzonej w ubiegłym roku szkolnym.

- Zauważalny spadek zainteresowania aktywnością ruchową wśród uczniów.
- Obserwowalny wzrost liczby uczniów z nadwagą i otyłością.

8.

Zajęcia edukacyjne objęte innowacją:

Lekcje biologii, przyrody i geografii prowadzone w terenie.

9.

Opis innowacji z uwzględnienie na czym

polega nowatorstwo:

Innowacja pedagogiczna „Szkoła w terenie” dotyczy doskonalenia metod nauczania- uczenia się i wychowania, wzbogaca ofertę edukacyjno- wychowawczą dla uczniów oraz podnosi jakość pracy szkoły. Zawiera elementy edukacji ekologicznej, prozdrowotnej a także wspiera akcje charytatywne, zachęca uczniów do aktywności fizycznej, dbałości o środowisko i udziału w wolontariacie.

Poprzez wprowadzenie nowatorskich form realizacji założonych celów uczniowie zdobędą wiedzę na temat higieny osobistej oraz zasad bezpieczeństwa podczas zajęć rekreacyjnych. Będą uczestniczyć w sytuacjach, w których aktywnie rozwiną różne sfery swojej osobowości. Będą mogli zaprezentować swoje mocne strony, wykazać się kreatywnością w rozwiązywaniu sytuacji problemowych a także podzielić się z rówieśnikami różnymi umiejętnościami, np. organizacyjnymi, logistycznymi. Wzbogacą się o umiejętności w budowaniu klimatu sprzyjającego uczeniu się, a wspólny udział w realizacji zadań wpłynie na wzmocnienie relacji rówieśniczych. Poprzez wspólną naukę i pracę oraz wspólnie spędzony czas uczniowie lepiej się poznają i zintegrują.

10.

Metody i formy pracy:

 

Formy:

- aktywizujące

Metody:

- grupowa
- zespoły zadaniowe

11.

Cele:

Cel główny:

Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez promowanie zdrowego stylu życia opartego na aktywności fizycznej.

Cele szczegółowe:       

1. Zachęcanie do uczestnictwa w wolontariacie, akcjach charytatywnych oraz niesienia pomocy potrzebującym.

2. Zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o środowisko naturalne.

3. Zachęcanie i wdrażanie uczniów oraz rodziców do aktywnego wypoczynku i rekreacji w czasie wolnym.

4. Rozwijanie potrzeby aktywności fizycznej, rywalizacji oraz dobrej zabawy w grupie rówieśniczej.

5. Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie oraz rozwijanie zdolności organizacyjnych.

12.

Przewidywane efekty:

(korzyści dla uczniów i szkoły)

W efekcie podjętych działań:

·  wzbogacenie oferty edukacyjno- wychowawczej dla uczniów,
·  integracja społeczności szkolnej,
·  zacieśnienia współpracy szkoły z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
·  szkoła będzie lepiej postrzegana przez rodziców i uczniów, jako placówka wychodząca naprzeciw oczekiwaniom.

Uczniowie:

·  będą brać aktywny udział w akcjach charytatywnych i wolontariackich,
·  będą chętniej korzystać z różnych form aktywności ruchowej i rekreacji w czasie wolnym,
·  poprzez pracę w grupie wzbogacą umiejętności współpracy oraz zdolności organizacyjne,
·  wykształcą  pozytywne postawy wobec środowiska,
·  pogłębią relacje rówieśnicze.

13.

Inne:

(np. finansowanie innowacji, warunki kadrowe i organizacyjne niezbędne do realizacji działań innowacyjnych).

 

-------------------------------

14.

Ewaluacja:

Ankieta skierowana do rodziców i uczniów  biorących udział w innowacji (po zakończeniu zadań związanych z realizacją innowacji).

Harmonogram innowacji

Lp.

Zadanie

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

1.

Bieg charytatywny dla Krzysia, szkolny festiwal „ Kapusty o wielu twarzach”.

impreza środowiskowa

M. Cygan, M. Lada,
M. Bieszczad, P. Barnaś,
M. Wulkowicz

IX

2.

„Jesienne zabieganie”.

festiwal biegowy

J. Ostręga,
M. Wulkowicz

IX

3.

Lekcja przyrody, biologii, geografii w terenie.

lekcje w terenie

 

A. Mądry- Ukowska,
E. Kramarczyk – Ćwiok,
D. Szutka

cały rok

4.

Rajd rowerowy lub pieszy.

 rajd

 

J. Ostręga, A. Ukowska,
M. Kubicka, M. Wulkowicz

V

5.

Pieszo lub rowerem do szkoły.

Kampania promująca aktywny sposób dotarcia do szkoły- Akcja „Rowerem do szkoły”- ulotki skierowane do rodziców odwożących dzieci do szkoły samochodem

SU, Agnieszka Mądry - Ukowska

IV/V

6.

Dzień dziecka – szkolny dzień sportu.

Impreza szkolna

Nauczyciele wych, fizycz.

VI

7.

Noc namiotów.

Impreza szkolna w terenie

 

M. Wulkowicz,
M. Papuga,
M. Kutrzuba

VI

 

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.